Διαδικασια Εισαγωγης

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι μετά από σχετική προκήρυξη:

Α) Κάτοχοί πτυχίου Ιατρικής.

Β) Κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής των τμημάτων Επιστημών Υγείας. Οι κάτοχοι τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙ. ΚΑ.ΤΣΑ.

Γ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ του τμήματος Νοσηλευτικής των σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή ισότιμων και αντίστοιχων νομοταγών τμημάτων του εξωτερικού, των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ. ΚΑ.ΤΣΑ.

Δ) Οι κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων τελειόφοιτοι των προαναφερόμενων ιδρυμάτων, εφόσον κατά το χρόνο της κρίσης για επιλογή των υποψηφίων προσκομίσουν τα αντίστοιχα πτυχία των, ή αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά των οικείων Ιδρυμάτων ότι περάτωσαν τις πτυχιακές τους εξετάσεις.

Στην τελευταία περίπτωση, το πτυχίο τους προσκομίζεται στο Ίδρυμα εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη ημερομηνία χορήγησής τους.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα εγγραφούν στο ΠΜΣ λαμβάνονται υπόψη και:

• Ο γενικός Βαθμός Πτυχίου

• Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της Ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς υποψηφίους.

• Η ερευνητική εμπειρία.

• Η προϋπηρεσία.

• Η συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης.

• Η χρήση Η/ Υ.

• Το αποτέλεσμα της γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα της Φυσιολογίας, Ανατομίας και Παθοφυσιολογίας Γαστρεντερικού συστήματος.

• Η συνέντευξη.

Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι (20).

Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών: Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα για το Διδακτορικό δίπλωμα σε έξι (6) τουλάχιστον εξάμηνα. Για την κατάταξη στους υποψηφίους διδάκτορες απαιτείται η κατοχή ή Μεταπτυχιακού εξειδίκευσης ή Μεταπτυχιακού τίτλου (Master) Μεταπτυχιακά Μαθήματα.

Τελευταία τροποποίηση στιςΤρίτη, 06 Ιανουάριος 2015 16:25
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Διάρκεια και Κόστος Σπουδών »

Log in

Закажите недорогой анализ воды