Σπουδες

Studies

Studies (7)

Διπλωματικη Εργασια

Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι το μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) που ορίζει το θέμα και επιβλέπει την εκπόνηση και συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει το θέμα της διπλωματικής και τον επιβλέποντα καθηγητή μετά το πέρας του 3ου εξαμήνου σπουδών από μία κατάσταση που εγκρίνεται από την ΕΔΕ βάσει επιστημονικών κριτηρίων.

 Κάθε ΕΚ δεν μπορεί να επιβλέπει πάνω από 3 φοιτητές.

Διαβάστε περισσότερα...

Διαδικασια Εισαγωγης

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι μετά από σχετική προκήρυξη:

Α) Κάτοχοί πτυχίου Ιατρικής.

Β) Κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής των τμημάτων Επιστημών Υγείας. Οι κάτοχοι τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙ. ΚΑ.ΤΣΑ.

Γ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ του τμήματος Νοσηλευτικής των σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή ισότιμων και αντίστοιχων νομοταγών τμημάτων του εξωτερικού, των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ. ΚΑ.ΤΣΑ.

Δ) Οι κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων τελειόφοιτοι των προαναφερόμενων ιδρυμάτων, εφόσον κατά το χρόνο της κρίσης για επιλογή των υποψηφίων προσκομίσουν τα αντίστοιχα πτυχία των, ή αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά των οικείων Ιδρυμάτων ότι περάτωσαν τις πτυχιακές τους εξετάσεις.

Στην τελευταία περίπτωση, το πτυχίο τους προσκομίζεται στο Ίδρυμα εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη ημερομηνία χορήγησής τους.

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Log in

Закажите недорогой анализ воды